AuthorsDen.com   Join Free! | Login    
   Popular! Books, Stories, Articles, Poetry
Where Authors and Readers come together!

SIGNED BOOKS    AUTHORS    eBOOKS new!     BOOKS    STORIES    ARTICLES    POETRY    BLOGS    NEWS    EVENTS    VIDEOS    GOLD    SUCCESS    TESTIMONIALS

Featured Authors:  Brad Bathgate, iDarden North, iChristina Neely, iD.L. Carroll, iStephen Lodge, iLinda Frank, iMandeep Khera, i

  Home > History > Books Popular: Books, Stories, Articles, Poetry     

Hossein Mostafavi Kashani

· + Follow Me
· Contact Me
· Books
· Articles
· Poetry
· 3 Titles
· Add to My Library
· Share with Friends!
·
Member Since: May, 2007

Hossein Mostafavi Kashani, click here to update your pages on AuthorsDen.


FETTER OF FREEDOM بند رهايي
by Hossein Mostafavi Kashani   

Share this with your friends on FaceBook

Category: 

History

Publisher:  PARDIS DANESH Type: 
Pages: 

533

ISBN-13:  9789649677712
Fiction

See larger image


اشاره :
شاید اگر شروع به خواندن این رمان کنید یا حتی آن را ورقی بزنید تنها به واسطه ی دیدن ِ چند نام ِ آشنای کهن تصور کنید با رمانی تاریخی و به عبارت تخصصی تر اساطیری طرف هستید اما این تصور اشتباهی ست که می تواند ذهن خواننده را به بیراهه ببرد و کلام و پیام ِ رمان را دگرگون و نادرست برساند .
داستان بندِ رهایی ، داستان مردمی ست که تا به حال هیچ یک از نوشته های جدید و قدیم آن ها را نقد نکرده اند . مردمانی که در تاریخی طولانی در کنش و واکنش با حکومت های گوناگون ، سرگذشت این کشور را ساخته اند و شاید به خاطر آن که خود نخواسته اند هیچ وقت به عنوان سازندگان اصلی تاریخ شناحته نشده اند و به تبع آن
هیچ گاه در ادبیات انعکاسی نداشته اند . انگار حکومت ها آمده اند و با وضع یک عقیده یا روش برای ساختن بهشت های گوناگون از مهره هایی به نام ِ مرد م در جهت مبارزه با عقاید دوزخی سود جسته اند . شخصیت اصلی رمان که اٌروّ ساره نام دارد به تلاش ما نماینده ی این مردم است . او ویارانش سال ها سعی می کنند با تاثیر گرفتن از حوادث خجسته و بعد ِ آزادیخواهانه ی شخصیت های کهن ِ تاریخ و نابود کردن ِ ساختار ها ی خشک و بی مصرف ُ روزگار ِ خود با استفاده از تجربه ی شکست ِ ساختار های پیشین تاریخ ،زندگی ساده و خوشی داشته باشند اما گویی هر بار قرار بر آن است که یک حرف بزرگ یا آرزویی باور نکردنی کشور ِ آن ها را دستخوش ِ خونریزی ، کشمکش و البته انسان هایی پر ریا و فریبکار کند که بر ماده پرستی ها و قدرت طلبی های عقده وار ِ خود پوششی از وراثت ِ عقاید و حوادث گذشته گان و گذشته می کشند . اما چه دوره ای است که بتواند این کشمکش ِ طولاتی و این همه شکستن و از نو ساختن ِ بیهوده که انگار هر بار تقلید ضعیف ِ گذشته یا بدتر از آن تکرار ماهیت گذشته تحت عقاید جدید است را در مدت زمانی کوتاه دست کم به اندازه ی عمر یک انسان عادی نشان دهد و روایت کند . به سراغ دوره ی اساطیر رفتیم ، از زمانی که مردم به حکومت ضحاک که با مار های اندیشه خوارش و به عبارتی با پست کردن دیگران ، قدرت نمایی می کند نه می گویند تا زمانی که حکومت نوذر که خود وارث ِ فریدون و کاوه است ضحاک صفتانه به ضحاک ستیزی می پردازد و این بار خبر از کاوه ای نو نمی شود تا تابوی ِ کاوه ی قبلی را بشکند و ضحاک ِ جدید را بر اندازد . این بار گرچه اساطیر حضور مه آلودی در رمان دارند اما از آن کلی گویی ها و تیپ سازی های خاص متن های اساطیری خبری نیست . گویا ضحاک و فریدون و کاوه و منوچهر و دیگران که رگه های حکومتشان را احساس می کنیم تنها بهانه یا شاید بستری هستند که روزمرگی افسار گسیخته و فرصت طلبی های سرسام آور ِ شخصیتهای رمان ِ ما را به معنا و مفهومی رهنمون شوند . راستش اساطیر به اعتقاد خودمن آن طور که در دوره ی فردوسی یا به عبارتی قبل از مشروطه بیانگر و جمع کننده ی اکثر حالات روحی بشر در حکومت ها و تلخ ساختن ِ زندگی ِ انسان به شیوه های گوناگون بود ، اینک نمی تواند بار ِ تاریخ ِ معاصر با همه ی هیاهو ها و انفجار ِ عقایدش را به دوش کشد . تا دیروز کیکاووس نماد ِ همه ی آن هایی بود که بی توجه به مردم و فرهنگ ِ مردمی یک سرزمین غرور ملی را در گستراندن ِ جغرافیای ِ مرزها می یافتند و حتی سیاوش هایی را که با رای مردم و در جهت ِ حفظ اصول انسانیت در مواقع نیاز ، صلح را با پلیدترین دژ خیمان ضروری می دیدند به کام ِ آتش و مرگ می فرستادند و همین طور اسفندیار نشانگر ِ مردمی که برای ساختن ِ قدرتی عظیم و محو ساختن ِ هر شایستگی غیر از آن چه خود می خواهند حاضرند به بهانه ی آیین داری خود و بی آیینی ِ گذشتگان، جای ِ تاریخ ِ واقعی را به افکار ِ خود دهند و جای رستم های مردمی را به امثال ِ گشتاسب . اما امروزه که استالین ها و هزاران دیگری با صدو یک شیوه ی نو می آیند و گذشته را تکرار می کنند و پس از محو ِ گذشته ماهیت ِ گذشته را از نومی سازند چگونه می توان با همان اساطیر لُپ ِ مطلب رادر مورد ِانسان و تاریخ حکومت ها ادا کرد . برای این کار لازم بود بگذاریم اساطیر ِ رمان ِ ما مثل حکومت های دوره ی همه ی شخصیت های رمان های عادی دیگر دورادور حکومتشان را بکنند و ما با رفتن در میان مردم که اسطوره ی بکر تاریخ ما هستند تیپ هایی معاصر تر و موردی تر از تیپ های جامع اهورایی یا اهریمنی ِ اساطیر بسازیم . در اصل ، کار، مانند ِ همه ِ رمان های امروزی و معمولی شخصیت های خیالی دارد که به زندگی و روزگار گذراندن ِ خود مشغول اند ، تیپ ها و شخصیت هایی می بینیم که خیلی خوب بلدند از سویی خود را پایبند به یک حرف و بینش نشان دهند و از سویی ثابت کنند نان ِ شب و قدرتمند و با صلابت زیستن آن هم از نوع ِ خودشان امری ضروری ست . آن ها یک یه یک و پشت ِ سر ِ هم می آیند تا مشکلات و زشتی های مربوط به یک ساختار و نظام را از بین ببرند و با به وجود آوردن ِ ساختار و نظامی نو
که با بهر ه گیری از عقاید و حوادث گذشته به وجود آمده است همه ی بدی های گذشته را به دست ِ فراموشی بسپارند. اما گویا قاعده ی تاریخ است که از این قوانین و ساختار ها جز پاره ای فرمان و قید و بند که دیگر هیچ ربطی به رفع مشکلات ندارد و صِرف نوعی ادای دین به انسان و جامعه است نماند . از این روست که نام ِ رمان بند ِ رهایی ست . گویا هر بار شخصیت های داستان ما پا به پای مردم در بند ِ رها شدن از بند های پیشین می افتند . قباد ، بندو ، سیامک و کاووس هر یک نمادی بر شخصیت هایی اند که بیشتر رنگ و بوی دوران ِ پس از مشروطه می دهند . در اصل به جای آن که یک باز نویسی یا حتی بازسازی ِ نو و بدیع و مفید از اساطیر باشد یک اسطوره سازی ِ جدید است. اسطوره هایی که دو ویژ گی دارند یکی زندگی در متن جامعه و دیگری رنگ و بوی رذیلت های امروزی . شاید اگر بخواهیم یک نوع ژانر بندی ادبی کنیم یک حماسه ی مصنوع یا اسطوره ی جدید است ؛ یعنی شخصیت هایی که همه ساختگی و برایند ِ جامعه ی معاصرند اما در دوران ِ حکومت هایی زندگی می کنند که پوسته ی نهایی ِ انسانیت ایرانی یا ایرانیت اند تا به این ترتیب به جای باز سازی ِ اساطیر قدیمی هر چند به شیوه ی نو، اساطیری نو بسازیم که در دوره ی تبلور ِ ایرانیت ِ تاریخی ِ ما زندگی می کنند تا بحث ِ بررسی ِ امروز در رابطه ی تسلسل وار با دیروز شکل بگیرد . در نهایت سخن ام این است که نباید در این کتاب دنبال برداشتی از اساطیر چه از لحاظ داستانی و چه فکری بود. شاید بتوانم برای انتقال مطلب وجهی از رمان معروف بینوایان را مثال بزنم. شخصیت های رمان در پاره ای از تاریخ فرانسه زندگی می کنند. ژاور نماینده ی قشری از اهالی حکومت بود (هر چند در رتبه ی ارتباط مستقیم با مردم)و ماریوس در انقلاب فرانسه شرکت کرد اما رمانی با شخصیت های مستقل بود و ساده لوحانه است اگر آن را رمانی تاریخی در باره ِ برهه ای از تاریخ فرانسه بدانیم . همین طور رمان بند رهایی که در زمان حکومت اسطوره ها ست ولی روایت شخصیت هایی با زندگی های خاص خودشان است،هر چند زندگی هاشان با حکومت ها در ارتباط باشد. آن هم با حکومتِ اساطیر.
حسین مصطفوی کاشانی


Want to review or comment on this book?
Click here to login!


Need a FREE Reader Membership?
Click here for your Membership!Popular History Books
  1. Reflections From The Great Depression and
  2. America's Greatest Blunder: The Fateful De
  3. The Day America Died
  4. What The Blank Do We Know About The Bible
  5. A Concise History of Egypt
  6. In The Bill of Rights, The Framers Gave to
  7. Mob City: Reno
  8. Vegas and the Mob
  9. The Devil's Avenger
  10. Henry Hudson

The Fur-Trade Fleet by Anthony Dalton

Shipwreck tales from the huge fleet of the Hudson's Bay Company...  
BookAds by Silver, Gold and Platinum Members

Authors alphabetically: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Featured Authors | New to AuthorsDen? | Add AuthorsDen to your Site
Share AD with your friends | Need Help? | About us


Problem with this page?   Report it to AuthorsDen
© AuthorsDen, Inc. All rights reserved.